BAMBAT TILAUS JA TOIMITUSEHDOT

VOIMASSA 28.3.2018 ALKAEN

www.kativuorento.fi ja www.bambat.fi ovat Kati Vuorennon (Y-tunnus: 1873993-8) ylläpitämä verkkosivustoja ja allaolevia toimitusehtoja sovelletaan Kati Vuorennon (alempana Bambat) ja hänen asiakkaiden välisissä kauppa- ja palvelusuhteissa.

EHTOJEN MUUTTAMINEN

Bambat voi muuttaa ehtoja ennalta ilmoittamatta, kuitenkin niin että tilauksiin sovelletaan aina tilausajankohdan sopimusehtoja. Viimeisimmät tiedot muutoksista löytyvät näistä tilaus- ja toimitusehdoista. Tieto viimeisimmästä päivityksestä löytyy alussa olevasta päivämäärästä.

YLIVOIMAINEN ESTE

Bambat ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota se ei ole voinut kohtuudella ennakoida tai jonka seurauksia se ei voi välttää. Bambat ilmoittaa viivyttelemättä tällaisesta esteestä asiakkaalle.

SOVELLETTAVA LAKI

Näihin tilaus- ja toimitusehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Pyrimme ratkaisemaan neuvotteluteitse tilaus- ja toimitusehdoista tai niiden soveltamisesta aiheutuvat erimielisyydet.
Jos kauppa- tai palvelusopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn asiakkaan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.

ASIAKAS JA TIETOSUOJA

Asiakkaan tulee antaa tilausta tehdessään täydelliset yhteystietonsa (nimi, osoite, sähköpostiosoite). Yritysasiakkailta vaaditaan lisäksi y-tunnus, sekä tarvittaessa erillinen toimitusosoite. Asiakkaan tulee olla täysi-ikäinen.

Asiakkaalle voidaan lähettää tuote- tai palveluarvostelukysely, johon vastaaminen on vapaaehtoista. Asiakkaan yhteystietoja ei näytetä julkisesti. Voit myös kieltäytyä kyselystä mainitsemalla asiasta tilauksen yhteydessä.
Bambat.fi -sivustolla käytetään evästeitä (eng. Cookies). Evästeiden tehtävä on helpottaa, parantaa ja nopeuttaa asiointikokemusta. Evästeitä voidaan käyttää myös parempien tarjousten ja henkilökohtaisempien tuotesuositusten tarjoamiseksi asiakkaalle. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka kativuorento.fi -verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle.

HYVÄKSYTYT MAKSUTAVAT

Asiakkaan hyväksyttyä tarjouksen sopimus astuu voimaan ja asiakas saa sähköpostitse tilausvahvistuksen. Asiakas voi maksaa tilauksen ennakkoon ennen tapahtumaa laskulla tai paikanpäällä käteisellä tai kortilla.
Yritys- ja organisaatioasiakkaat voivat valita myös laskutuksen, jolloin tilaus laskutetaan paperi-, pdf- tai verkkolaskuna asiakkaan antamien maksutietojen mukaan.

HINNAT

Kaikki bambat.fi -sivustolla ilmoitetut hinnat ovat arvonlisäverollisia. Tuotteiden kokonais- ja yksikköhinnat ja yksikköhinnat asiakas saa tarjouksessa ja hyväksyy ne tehdessään tilauksen. Matkakulut muualle kun Helsinki-Espoo alueelle veloitetaan erikseen.
Kampanja- ja tarjoushinnat ovat voimassa kampanjan yhteydessä ilmoitetun ajan. Tuotteen mahdollisesti voimassa oleva tarjous on nähtävissä lähetetyssä tarjouksessa. Bambat pidättää oikeuden muuttaa kampanjoiden voimassaoloaikoja, tuotteiden hintoja ja toimituskuluja.

TILAUKSEN TOIMITTAMINEN JA TILAUKSEN MUUTOKSET

Tilauksen toimittaminen edellyttää, että asiakas on hyväksynyt maksuvelvollisuuden tai maksanut tuotteen. Asiakas saa ennen tilausta tarjouksessa tiedon mahdollisista toimituskuluista. Bamboilla on oikeus peruuttaa tilaus, jos tilaus tai jokin sen tuotteista on mahdoton toimittaa. Tällaisessa tapauksessa asiakkaalle hyvitetään peruutettavista tuotteista jo suoritetut maksut.

TOIMITUSAIKA

Bambat toimittaa tilatut tuotteet pääasiallisesti tilatun tapahtumapalvelun yhteydessä. Postitettavat tuotteet Bambat toimittaa pääsääntöisesti viikossa tilauksen jättämisestä.

TILATUN TAPAHTUMAPALVELUN PERUUTTAMINEN

Tapahtumapalvelun suorittaminen voidaan aloittaa vahvistuksen toimittamisen jälkeen ennen peruuttamisajan (14 pv) päättymistä, jos asiakkan kanssa on näin sovittu tilausvaiheessa.
Tapahtumapalvelun peruminen maksutta tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen tapahtuman alkua.
• Peruutukset myöhemmin kun viikoa ennen tapahtumaa 40 % sovitusta hinnasta.
• Tapahtumapäivänä tehdyistä peruutuksista Bambat veloittaa tilatun palvelun hinnan täysimääräisesti.
Peruutukset sähköpostitse kati@bambat.fi.
ja peruutukset tapahtumapäivänä myös puhelimitse 041 5387 368

TUOTTEIDEN PALAUTTAMINEN

Asiakkaalla on oikeus palauttaa tilaamansa tuotteet neljäntoista (14) vuorokauden sisällä tuotteen vastaanottamisesta lukien joko ottamalla yhteyttä vapaamuotoisella sähköpostilla, tai tilausvahvistuksen yhteydessä saadulla peruuttamislomakkeella. Asiakkaan on palautettava tuotteet Bamboille viimeistään 14 päivän sisällä peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Peruuttamisen tekemiseen vaaditaan tilauksen tiedot (tilauspäivä, tilauksen vastaanottopäivä), tilaajan nimi ja yhteystiedot sekä päiväys.
Palautusoikeus koskee ainoastaan käyttämättömiä ja myyntiin kelpaavia tuotteita. Asiakas vastaa itse palautuskustannuksista.
Bambat palauttaa suoritetun maksun viivyttelemättä mutta kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kun tilatut tuotteet ovat saapuneet takaisin Bamboille. Rahat palautetaan sillä maksutavalla, jota asiakas käytti alkuperäisessä tilauksessaan, ellei toisin sovita.

ASIAKKAAN VASTUU JA ARVON ALENEMA

Asiakkaalla on huolellisuusvelvoite vastaanottamistaan tuotteista. Jos tuote Bamboille palautuessaan ei ole täydessä myyntikunnossa, vastaa asiakas arvon alentumisesta. Bambat kuvaa havaitsemansa puutteet, viestittää niistä asiakkaalle ja vähentää niiden arvon palauttamastaan kauppasummasta.

YRITYSASIAKKAIDEN LISÄEHDOT

Bambat ei vastaa tuotteen ja/tai palvelun aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä menetyksestä, vahingosta tai tulon menetyksestä. Tuotevirhevastuu rajoittuu mahdolliseen kauppahinnan palauttamiseen.
Jättäessään tilauksen asiakas hyväksyy Bambat sopimusehdot.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Kati Vuorennon henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.5.2018 Viimeisin muutos 25.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä
Kati Vuorento, Tallberginkatu 1 C 109, 00180 Helsinki. Y tunnus: 1873993-8

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Kati Vuorento, kati@kativuorento.fi, 041 5387 368

3. Rekisterin nimi
Kati Vuorento (Bambat ja Bambat-kutsut) asiakas-, sidosryhmä- ja markkinointirekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on- henkilön suostumus – sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena- rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys).
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.
Tietoja säilytetään 10 vuotta tai kauemmin, jos asiakassuhde on edelleen aktiivinen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.
Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).